انشاء به معنی نظم دادن به فکر به معنی ایجاد کلام و سخن و نگارش آن است.