no-img
سایت همیار معلم

لیست کنش پژوهی های ویژه معلمان و دبیران و دانشجویان | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

صفحه جدا

لیست کنش پژوهی های ویژه معلمان و دبیران و دانشجویان


بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران
مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا
مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی
مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده
مقایسه شیوع OCD در دو گروه دانش­آموزان پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان
مقایسه فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی و دبیرستان
نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی و تاثیر آن بر کارکرد دبیران
نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)
هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان ۱۷-۱۵سال  دبیرستانی
نقش والدین در تحصیل دانش آموزان
بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانها بامیزان موفقیت دانش آموزان
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دوره متوسطه
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش
میزان تأثیر بررسی کتاب دینی سال اول دبیرستان در شکل‏گیری هویت دینی دانش‏آموزان  از دیدگاه معلمان
کنش پژوهی بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی  دانش آموزان  از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع متوسطه اول
موضوع : بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی
بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول
بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی
بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی
بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بین دانش آموزا ن در مقطع تحصیلی متوسطه  از دیدگاه معلمان
تأثیر الگوهای تدریس معلم بر یادگیری دانش‌آموزان
تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
تأثیرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی ( پایه پنجم ابتدائی )
تحلیل محتوای کتابهای درسی متوسطه اول  بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت
مطالعه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

بررسی سطح اضطراب معلمان  دانش آموزان  استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان  دانش آموزان  عادی

شناخت راه ها واصول آموزش خلاق به دانش آموزان  در آموزش مفاهیم دینی ( نماز )

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی

شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانها   از دیدگاه مدیران و دبیران

مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان تیز هوش

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس  متوسطه اول

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن

رابطه خویشتن پنداری و رضایت شغلی دبیران در سطح دبیرستان

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس  متوسطه اول

بررسی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان پایۀ سوم دبیرستان شهر تهران از دیدگاه دبیران

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع  متوسطه اول  شهید کسائیان و شهید دانشجو

مطالعه و بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان