no-img
سایت همیار معلم

دانلود مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

DOC
اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟
doc
شهریور 17, 1397
32 کیلوبایت
3000 تومن
مقاله اقدام پژوهی
مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟
سال تحصیلی 97-96
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟


 مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟

 

 

چکیده

 

 

بچه های عادی ونرمال از یادگیری خوبی برخوردارهستند زودیادمی گیرند وفراموش نمی کنند.مشکلات رفتاری کمتری دارند دقت وتمرکزبیشتری دارند.اما کار با دانش آموزان دیر آموز نیازبه وقت فراوان صبر وبردباری تحمل رفتارهای ناخوشایندرامی طلبد.

چرا من این طرح را برای اقدام پژوهی ا نتخاب کردم؟چون معلمین پایه اول ابتدایی هرسال بااین کودکان روبرو هستند.درکارگاه های آموزشی ودر مراکز ضمن خدمت از مدرسین ومسئولین می خواهندکه دورههای آموزشی وتوجیهی کار بادانش آموزان دیرآموزبگذارند که اقدامات کمی دراین باره صورت گرفته است.

امسال تصمیم گرفتم که اقدامات آموزشی وپژوهشی خودم را که روی این بچه ها انجام داده ام ونتیجه ی مثبتی درپایان سال گرفته ام رابرای استفاده ی همکاران به ضمن خدمت ارسال نمایم.

  ابتدابامطالعه ی پرونده سنجش  دانش آموزان این بچه ها شناسایی میشوندوباهمکاری تیم آموزشی وپرورشی که از معلم مدیر ومعاونین مربی بهداشت  مشاور تحصیلی وخانواده وتمام عوامل تاثیر گذارتشکیل میگرددکارراشروع می کنیم

ارائه راهکارهایی که دراین طرح آمده است:

۱-برقراری ارتباط دوستانه ومادرانه باکودک

۲-بالابردن دقت وتمرکز

۳-استفاده از اسباب بازی هاووسایل کمک آموزشی

۴-استفاده از جداول جدید طراحی شده برای این کودکان

۵-کار باکامپیوترو لب تاب درکلاس

مقدمه

کودکان دیر آموز

می دانیم که بعضی از کودکان سریعتر از کودکان دیگر می آموزند و نیز بعضی از آنان از دیگر همسالانشان در یادگیری کندترند و در نتیجه در تامین نیازهای خویش و یا خواسته های دیگران از آنان دچار مشکلاتی می شوند. کودکان دیر آموز گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل ۷۰ تا ۸۵ دارند و حدود ۶/۱۳  درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند. این گروه از کودکان دارای هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری مشخصی نیستند و به جز در امور تحصیلی و فعالیتهای پیچیده ذهنی که ممکن است با شکست مواجه شوند در سایر امور زندگی می توانند مستقل عمل کرده و موفق شوند . اغلبمحققانومتخصصانبرایناعتقادندکهاگرچهافراددیرآموزممکناستنیازهایآموزشی ویژهداشتهباشندبا اینحالبرایجایابیدرسیستمآموزشیویژهمناسبنیستندوبایددرمدارسعادیآموزشببینند. بادرنظرگرفتناینوضعیت یکمعلمدرکلاسدرسعادیباطیفیازدانشآموزانیسرو کارداردکهازنظرویژگیهایشناختیوعاطفیدر سطوحمختلفیقراردارندواگربخواهددرامرآموزشبهاینکودکانموفقباشدبایدشناختهمهجانبهاینسبتبه همهیآنهاداشتهباشدوآموزشخودراباسطوحمختلفتواناییهایگوناگوندانشآموزانسازشدهد. این امر مستلزم صرف وقت فراوان توسط معلم کلاس و گذراندن دوره های آموزشی مناسب برای شناخت صحیح ویژگیهای دانش آموزان دیر آموز و چگونگی مداخله موثر در فرآیند آموزش و یادگیری آنها می باشد. برنامه ریزی برای آموزش این د انش آموزان مستلزم دقت و تلاش فراوان است. برنامههایتدوینشدهبرای آموزش و توانبخشیاینکودکانبایدمتناسببانیازهایهمهجانبهآنهاباشد ودر این راه بایدحداکثرمشارکتدانشآموزانوخانوادههایآنهارافراهمکرد.

دراکثرکلاسهایعادیدانشآموزانیهستندکهقادرنیستندبادیگرهمکلاسیهایخودبهرقابتبپردازندودرنتیجهدرپایانسالتحصیلیمردودمیشوندوناموفقمیگردنداینگروهازافرادکهدانشآموزاندیرآموزنامدارند.بهعلتکمیرشدذهنیقادربهفراگیریمطالبوحلمسایلهمانندافرادعادیوهمسنوسالخودنیستندودرمیانگروههایعقبماندهذهنیازبالاتریندرجهرشدذهنیبرخورداربودهوبزرگترینگروهازگروههایعقبماندهذهنیراتشکیلمیدهندوبهرههوشیآنهاتوسطاکثرمحققانومتخصصانبالینیبه عنوانوضعیتنرمالهوشیدرنظرگرفتهشدهاست .     این کودکان دریادگیری مطالب بسیار کند بوده و به زودی فراموش می‌کنند. از طرفی به علت بهره هوشیبالا قدرت سازگاری با محیط و قدرت تعمیم نسبتا بالاتر در سطح کودکان آموزش پذیرقرار نمی‌گیرند.

توصیف وضعیت موجود وبیان مسئله

محبوبه عرفانیان آموزگار پایه اول ابتدایی هستم.۲۲سال سابقه تدریس دراین پایه اول رادارم .

مدرس دروس ریاضی وعلوم درضمن خدمت ناحیه یک  مشهد مقدس می باشم.

دردبستان ایوب نصیرزاده مشغول به تدریس می باشم.این دبستان درسال ۱۳۸۹ نوسازی شده ویکی از مدارس نمونه ی ناحیه یک می باشد.

جناب آقای صناعی مدیرمحترم دبستان، دانش اموزان رادردوشیفت( رجایی – باهنر )

(اول-دوم-سوم)و(چهارم –پنجم-ششم)به خوبی هدایت می کنند.

بیشتر کلاس های این دبستان به سیستم هوشمند مجهز می باشد. معلین باسابقه وفعالی دراین مدرسه مشغول به تدریس می باشند

ازهرپایه ۴ کلاس داریم.اما امسال به علت متقاضی زیاد ۵کلاس اول داریم.که در هر کلاس  ۲ الی۴ نفردانش آموز دیرآموز وجود دارد.

کلاسم به سیستم هوشمند مجهز می باشد.که دانش آموزان به راحتی با کامپیوترکار

 می کنند.من۴نفر دانش آموز دیرآموزدارم،که باروش های گوناگون آموزشی با آنها کار میکنم.که الحمدا…به نتیجه مثبت رسیدم.

چرا من این طرح رابرای اقدام پژوهی انتخاب کردم؟

یکی ازدغدغه های معلمین پایه اول درتمامی نواحی داشتن دانش آموز دیرآموز ونحوه ی کارباآنان  می باشد.

معلمین همیشه از مسئولین  ومدرسین ضمن خدمت می خواهند که کلاس ها

وکارگاه های توجهی برای روش تدریس با دیراموزان بگذارند که اقدامات کمی دراین باره صورت گرفته است….

 

 

دانلود مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟

دانلود مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز دانش آموز دیرآموزم را بیشتر نمایم؟

 

فرمت فایل word

قیمت :    ۳۰۰۰ تومن

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.

۴- فایل دانلودی بصورت ورد و قابل ویرایش و آماده چاپ می باشدموضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.