no-img
سایت همیار معلم

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوي ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوي مناسب در دوره ابتدایی


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

PDF
دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی
pdf
شهریور 25, 1397
216 کیلوبایت
3000 تومن
مقالات فرهنگیان
مقاله آسیب شناسی الگوي ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوي مناسب در دوره ابتدایی
سال تحصیلی 97-96
۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی


مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

 

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی ناحیه دو شهر …..بود. روش پژوهش، روشی ترکیبی بوده که در بخش کمی از روش  توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان و والدین دا آموزان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بودند. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و نیز جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، ۱۶۰نفر از معلمان و از جامعه والدین با روش نمو گیری هدفمند ۱۰۰نفر مرد و ۱۰۰نفر زن انتخاب گردیدند. ابزارهای جمعآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه سازمانیافته و
پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظرات معلمان و سنجش نظرات والدین بود، روایی محتوایی ابزارها بر اساس نظر متخصصان برنامهریزی
درسی تعیین و تأیید شد و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب  ./۹۳و ./۸۷به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل دادهها از آزمونهای ناپارامتریک کولموگراف – اسمینوروف و آزمون میانه و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج نشان داد مشکلات مربوط به مقوله طراحی ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان و والدین تا حدودی )در سطح متوسط( وجود دارد، مشکلات اجرا از نظر معلمان در حد زیاد و از نظر والدین تا حدودی )در سطح متوسط( وجود دارد و در نهایت مشکلات پس از اجرای ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان در حد زیاد و از
فته نظر والدین تا حدودی وجود دارد. بر اساس یا های بخش کیفی الگویی به نام ارزشیابی تلفیقی ارائه شد.
از یافته ها  نتیجه گرفته میشود که در کل ارزشیابی توصیفی از وضعیت خوبی در اجرا برخوردار نیست و الگوی تلفیقی ارائه شده میتواند بسیاری

 

 

 

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

 

 

فرمت فایل pdf

قیمت :    ۳۰۰۰  تومن

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.

۴- فایل دانلودی بصورت ورد و قابل ویرایش و آماده چاپ می باشد

 موضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.